Comedian, Writer, Speaker

Bekymringsbrev angående arbeidsmiljø og lederstil i NOAH

Dette brevet er publisert med tillatelse av forfatterne. 5 ansatte i NOAH i sentrale stillinger. Brevet ble publisert januar 2018 men har publiseringsdato satt til da den ble sendt til NOAH styret. Den er publisert i forbindelse med min varsling 

 

Til styret i NOAH – for dyrs rettigheter

ved Siri Martinsen, Øivind Pedersen, Elisabeth Garcia Skogsøy, Jørn Aass, Śraddhāpa Dharmacārī

Vi er fem ansatte og tidligere ansatte som i løpet av det siste året har sett oss nødt til å si opp våre stillinger i NOAH, alle på grunn av den uakseptable måten vi har blitt møtt og behandlet på av NOAHs ledelse. Vi ønsker å varsle styret om det vi ser på som en svært alvorlig ukultur i NOAHs ledelse, styrt av daglig leder Siri Martinsen. Bekymringen gjelder også styremedlem Øivind Pedersen, styremedlem Elisabeth Garcia Skogsøy, samt XXXXXX. Vi har alle forsøkt å ta opp våre saker direkte med ledelsen, uten at dette har ført til endringer. Vi velger nå derfor å skrive dette bekymringsbrevet. Vårt håp er at det vil skape endringer – for nåværende og fremtidige ansattes skyld, for organisasjonen som helhet og i arbeidet for dyrene som NOAH er til for.

Vi ønsker først å understreke at vi alle har vært både stolte av og glade i det arbeidet vi har kunnet gjøre for dyrene gjennom NOAH. Ingen av oss har hatt noe ønske om å slutte. Slik forholdene har blitt, har imidlertid ingen av oss sett noen annen utvei enn å si opp det som har vært drømmejobbene våre, og flere av oss også vår tilknytning til NOAH.

Som arbeidstaker i Norge har man en udiskutabel rett til ytringer og medvirkning på arbeidsplassen. På en arbeidsplass som vår, med organisasjonens spesielle samfunnsoppdrag, er denne retten ekstra viktig. Mangel på rett til ytringer og medvirkning på arbeidsplassen ødelegger de ansattes arbeidsglede og engasjement og skaper dårlig effektivitet i arbeidet for dyrene. Arbeidsmiljølovens formål er å gi grunnlag for at arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø. Dette innebærer at NOAHs medarbeidere har Arbeidsmiljøloven med seg når de kommenterer, foreslår, spør og ytrer om emner som kan være nødvendige for organiseringen, den faglige utviklingen, om arbeidsmiljø eller NOAHs effektivitet og resultater. Spørsmål, endog spørsmål som kan oppfattes som kritiske, er nyttige for NOAH, og må ikke undertrykkes av en ledelse som ikke forstår behovet for arbeidsglede og faglig medvirkning, og heller ikke møtes med trakassering eller trusler om å miste arbeidet. Sistnevnte forhold, som har blitt opplevd av ansatte, er klare brudd på Arbeidsmiljølovens § 4-3 punkt 4.

NOAHs leder Siri Martinsen påstår at det er en lav terskel for å ta opp ting med ledelsen. Dette er imidlertid ikke vår opplevelse. Også verneombudet har varslet ledelsen om dette, uten å ha blitt hørt. Når vi har ønsket å ta opp noe, eller er blitt kalt inn til samtale, har vi ikke blitt møtt med ønske om å finne løsninger. I stedet har Siri Martinsen fortalt oss konsekvent at vi tar feil eller misforstår, at vi bare må finne oss i ting man ikke må finne seg i på andre norske arbeidsplasser, at det ikke er aktuelt å endre noe, at ledelsen ikke har tid å bruke på slikt, at vi kanskje ikke passer inn i en slik jobb, osv. Om man tar til orde for endringer eller ikke går med på det man ser på som urimelige krav, blir man tydeligvis et problem for NOAH. Noen av oss har fått signaler om at vi ikke lenger er velkomne som arbeidstakere i NOAH av disse årsakene. På grunn av forholdene har det krevd stadig mer mot å stille spørsmål eller ta opp problemer i NOAH. Verneombudet er også kjent med at en ansatt har fått beskjed av ledelsen om at det er negativt å ta opp ting med verneombudet. Vi minner om Arbeidsmiljølovens § 6-2. Flere av oss reagerer dessuten sterkt på måten flere ansatte har blitt kalt inn til møte med ledelsen på for å snakke omarbeidsforhold – helt spontant, og uten mulighet for verken å forberede seg eller benytte seg av retten til å ha med verneombud eller en annen støtteperson.

Vi synes det er alvorlig at vi og flere ansatte, gjentatte ganger og i en årrekke, har fått både streng og tydelig uttalt beskjed av ledelsen om at vi ikke får lov å snakke med andre ansatte om vanskelige ting på arbeidsplassen. Tar man kontakt med kolleger, eller lar kollegaer ta kontakt med deg, beskyldes man fra NOAHs ledelse for baksnakking og ryktespredning og å bidra til et dårlig arbeidsmiljø. I motsetning er arbeidserfaringen vår fra andre nordiske arbeidsplasser at ansatte gjerne oppfordres til å gi hverandre gjensidig støtte og hjelp til å ta opp ting som kan være vanskelig å stå i alene – også når det er snakk om arbeidsmiljø og arbeidskonflikter. Særlig bekymringsfullt er at dette nå skal formaliseres mellom NOAHs ledelse og ansatte i nye kontrakter – da underformuleringer som at vi skal ”snakke med hverandre og ikke om hverandre” og ikke ”spre misnøye og rykter om kolleger”. Formuleringene er i seg selv uproblematiske å forholde seg til, men når vi har fått beskjed av både Siri Martinsen og Elisabeth Garcia Skogsøy om at det i praksis innebærer ”forbud” mot å snakke med og søke støtte hos en kollega angående vanskelige forhold på arbeidsplassen, mener vi dette er bekymringsverdig. Måten NOAH håndterer dette på har vakt sterke reaksjoner fra både JussBuss, LO og Arbeidstilsynet, samt hos en bedriftsrådgiver.

Videre er det flere ting vi reagerer på: Noen av oss har opplevd urettferdig behandling i konflikt med annen ansatt, en av oss har blitt nektet utvikling i stillingen selv om dette ble lovet. Bekymringsytringer til ledelsen angående kollegers helse som følge av overarbeid har blitt avfeid, noe som i ett tilfelle resulterte i sykemelding, og en av oss fikk vite at ansettelsen hennes var en belastning da hun ble delvis sykemeldt. Utskjelling eller uthenging, også mens andre hører på, latterliggjøring, avfeiende monologer og enveis medarbeidersamtaler med ugyldig referat, er eksempler på ting vi har opplevd. Vi føler alle at arbeidet vi har utført (både betalt og frivillig) for NOAH er lite verdsatt, på grunn av måten vi har blitt behandlet og snakket til på av NOAHs ledelse.

Vi ønsker også å gjøre styret oppmerksomme på at nyansatte har opplevd å ikke bli ivaretatt. Opplæring og oppfølging blir nedprioritert, noe som har resultert i at ansatte har opplevd å bli straffet for forventninger som ikke var kommunisert. Dette er ikke i henhold til direktiv 89/391/EØF, artikkel 6, som krever tilrettelegging av informasjon og opplæring fra arbeidsgiveren. Dårlig ivaretakelse av nyansatte har også vært tilfelle i forbindelse med praktikantordning: Verneombudet har fått kjennskap til at en praktikant opplevde at hans ansettelse hadde som formål å gi NOAH gratis arbeidskraft, uten hensikt om å gi oppfølging eller tilrettelegge for arbeidsoppgavene som var avtalt. Lite interesse for praktikantens resultater førte til mistillit og uklarheter mellom praktikanten og nærmeste leder, i tillegg til utallige timer overtidsarbeid som ble oversett. Disse forholdene valgte praktikanten å varsle sin arbeidsgiver, XXXXX om, ved slutten av arbeidsforholdet. Hendelsen fant sted i fjor.

Vi har vært i kontakt med en rekke tidligere ansatte som har opplevd liknende situasjoner som oss. Det viser seg at måten ledelsen behandler ansatte på er en vanlig årsak til å si opp jobben sin i NOAH, og har vært det i en årrekke. Flere sier de har slitt med alvorlige helseproblemer i etterkant. Som oss, er flere av disse villige til å fortelle om sine opplevelser skriftlig til NOAHs styre om nødvendig. Verneombudet er i tillegg kjent med at en ansatt nylig har blitt oppsagt, og at den ansatte er av den oppfatning at hun er blitt usaklig oppsagt.

Vi er, ut fra våre egne opplevelser og samtaler med tidligere ansatte, spesielt bekymret for at nåværende og fremtidige ansatte vil kunne bli rammet av det samme som vi og tidligere ansatte har opplevd, og at dette kan gi så kraftige helseskader at vi ikke kan la det skje.

Vi håper nå på handling fra styrets side, for å endre forhold som etter våre oppfatninger og erfaringer ødelegger arbeidsgleden og engasjementet til ansatte, som går alvorlig ut over ansattes livssituasjon og helse, som tvinger mange til å si opp jobben sin, som er til skade for NOAHs omdømme og som skaper en langt dårlige effektivitet i arbeidet for dyrene. Vi håper ikke at NOAHs styre forsvarer en slik situasjon ovenfor seg selv, sine ansatte, sine frivillige og sine betalende medlemmer. NOAH og dyrene fortjener bedre.

Vi ber om en dokumenterbar tilbakemelding på brevet fra et samlet styre innen to uker (06.06.2017), der vi imøteser en plan for forbedring av arbeidsmiljøet og måten NOAH ledes på.  Vi ser så alvorlig på saken at dersom vi ikke får et tilfredsstillende svar fra styret innen denne datoen, eller ikke ser at det oppnås en nødvendig endring i arbeidsforholdene, vil vi fortløpende vurdere om også andre må varsles om forholdene som hersker i NOAH. Det kan også innebære en offentlig varsling.

Svaret som ble mottatt fra NOAHs styre inneholdt dessverre ingen konkrete tiltak for bedring av arbeidsmiljø, dette er et utdrag fra vårt svar tilbake:

Vedrørende svar på vårt bekymringsbrev ønsker vi å understreke at det er ukulturen som hersker i NOAH vi varsler om og ikke våre enkeltsaker. Vi har som nevnt alle forsøkt å ta opp våre enkeltsaker direkte med ledelsen uten å ha blitt hørt, og da vi innså at det ikke kun er snakk om våre enkelte opplevelser, men en omfattende ukultur som har hersket i NOAH i en årrekke, valgte vi å varsle om dette i fellesskap. Enkeltsakene vi har nevnt er eksempler, som altså alle har vært tatt opp direkte med NOAHs ledelse ved tidligere anledninger. Vi har alle sagt opp våre stillinger, og er ikke ute etter å få respons på enkeltsakene. Vi er alle ferdige med NOAH og vil videre. Brevet ble sendt grunnet en oppriktig bekymring for nåværende og fremtidige ansatte i NOAH, og for NOAH som en viktig organisasjon for dyrene.

 

One thought on “Bekymringsbrev angående arbeidsmiljø og lederstil i NOAH

 1. Nok engang viser du bein i nesa. Det var dette jeg prøvde forklare deg om NOAH da du startet. Men fortsatt stå på for dyrene som du mener er viktig og har full respekt for det. Det har mange andre også , selv om dem ikke er veganere eller er for forvaltning . Godt du kom deg vekk på kanskje godt og vondt for deg. Men slik andre utenom ser på Noah , beskriver du her. Man kunne aldri si sin mening, da ble man sperrret og truet for drapsmaskiner og burde skytes.
  Inkl meg selv, og jeg er glad i dyr, og det vet man.
  Som jeg ser det gikk du inn i noe du ikke helt visste om, men dette kom ikke som ett sjokk. Verken for rovdyr grupper eller andre som var sterkt imot Noah’s opptreden utad .

  Selv om du har gjort det du mente var rett for deg der, skjønte du også min situasjon da vi pratet. DVS om hvordan vi som driv dyr har det, men følte du ble helt hjernevasket i begynnelsen der. Og det er forståelig, men fortsett det du står ved uten NOAH i ryggen, du har vært med på større stormer før og klart deg utmerket bra.
  Tror jeg kan si på manges vegne inad i det motsatte av NOAH , at dette er sterkt og stort av deg å blottlegge på denne måten.
  Bra skrevet Shabana.

Leave a Reply to Camilla Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *